ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 11/06802 : www.btholidaytour.com

โทรศัพท์ :  02-542-2511 , 02-934-2323

มือถือ 064-273-3335

ID Line btholiday  E-mail : bt-holiday@hotmail.com

Menu

เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GQ1PVG-CA002-0004

gq1pvg-ca002


สินค้าไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป

CA

 



ราคาเริ่มต้น: 11,888 9,988.- โปรโมชั่นพิเศษวันนี้

ทะเลสาบไท่หู | วัดเทพเจ้าแห่งทะเล| หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม | SHANGHAI VILLAGE | STARBUCK RESERVE ROASTERY

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคา ที่นั่ง
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 GQ1PVGCA190712A 11,888 9,988 16
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 GQ1PVGCA190719A 11,888 16
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 GQ1PVGCA190726A 13,888 16
09 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 GQ1PVGCA190809A 12,888 21
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 GQ1PVGCA190817A 11,888 21
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 GQ1PVGCA190824A 10,888 21
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 GQ1PVGCA191012A 13,888 21
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 GQ1PVGCA191019A 13,888 21
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 GQ1PVGCA191020A 13,888 21
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 GQ1PVGCA191026A 12,888 21

 

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) (CA806 : 03.40-08.45) - เมืองไห่หนิง - เมืองโบราณหยางอาน - วัดเทพแห่งทะเล - สถาบันจินหยง *OPTION ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น

01.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

03.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806

08.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่

 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ เมืองไห่หนิง ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเฉียนถัง เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ภายในเมืองเจียซิง ในมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเมืองแห่งเครื่องหนัง เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมเครื่องหนัง มียี่ห้อครบวงจร โดยเป็นทั้งโรงงานผลิต ตลาดค้าส่ง/ปลีก และฐานการส่งออกสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของจีน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านสู่ เมืองโบราณหยางอาน ซึ่งตั้งอยู่ริมตามแนวแม่น้ำเฉียนถัง มีความยาวถึง 1,360 เมตร ซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีนในมณฑลเจ้อเจียง ไหลลงทะเลจีนตะวันออกที่อ่าวหังโจว ที่นี่ถือเป็นจุดไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการชม ปรากฏการณ์คลื่นยักษ์เฉียนถัง คลื่นที่มีชื่อเสียงมายาวนานและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บางครั้งคลื่นมีความสูงถึง 9 เมตร และมีความเร็วสูงสุด 40 กม.ต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเดือน8 (ตามปฎิทินจีนที่นับตามจันทคติ) และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติ มาชมปรากฏการณ์นี้เป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือน 8 ของทุกปี อิสระท่านถ่ายรูปธรรมชาติตามอัธยาศัย

 

นำท่านชม วัดเทพเจ้าแห่งทะเล วัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 300 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของจักรพรรดิหย่งเจิ้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 26,000 ตารางเมตร ภายในวัดมีการจารึก รูปแกะสลักทะเล, น้ำ, เมฆ, เทพเจ้าแห่งท้องทะเล และอื่น ๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ในโลกแห่งยุคโบราณ ผู้คนมีความสุขกับทะเล และเทพเจ้าที่พวกเขานับถือตามความเชื่อ

 

นำท่านสู่ สถาบันจินหยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัด ที่นี่เป็นบ้านเกิดของนายจินหยง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดทางการศึกษา การค้นคว้า และการเผยแพร่ ความรู้ด้านวิชาการต่าง จนประสบมสำเร็จ และที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางของชาวจีนในสมัยนั้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

OPTION : ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม รายการ ชมวิวเมืองโบราณอู่เจิ่นยามค่ำคืน ราคาท่านละ 1,000 บาท ) เมืองโบราณอูเจิ้น
เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง" มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซึ่งเป็นบ้านเกิด "เหมาตุ้น" ชมสิ่งก่อสร้างโบราณสมัยราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว

ที่พัก

โรงแรม Haining Holiday International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู-หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี *(OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน+รถกอล์ฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

 

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบไท่หู (Taihu Lake) ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง มีขนาด 2,250 ตารางกิโลเมตรและความลึกเฉลี่ย 2 เมตร โดยจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของจีน รองจากทะเลสาบโผหยางและทะเลสาบต้งถิง สัมผัสบรรยากาศความงดงามทางธรรมชาติของจุดชมวิวหยวนโถวจู่หรือเกาะหัวเต่า ริมทะเลสาบไท่หู เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซูทางจีนตะวันออก ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน จะมีดอกซากุระที่เบ่งบานละลานตาเหมาะแก่การถ่ายรูปยิ่งนัก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านชม หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นหน้าผาแกะสลักแห่งแรกของแห่งเจียงหนาน มีอายุมากว่า 1,600 ปี องค์เจ้าแม่กวนอิมมีความสูงถึง 21.9 เมตร ตั้งอยู่ศูนย์กลางของหน้าผา จะมีมังกรผู้หญิงองค์เล็กอยู่ 2 ข้างทั้งซ้ายและขวา เดิมสถานที่แห่งนี้เคยถูกเผาทำลาย ต่อมามีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิง พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นป่า และมีอาคารหลังใหญ่หันหน้าออกทางทะเลและท้องฟ้า เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถออกมายืนมองและทักทายพระอาทิตย์ได้ ตามความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว

 

OPTION : ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม รายการพระใหญ่หลิงซานต้า(รวมรถราง) วัดพระใหญ่หลิงซาน (ราคาท่านละ 1,000 บาท ) 
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา จากนั้นนำท่านนั่งรถกอล์ฟสู่พระพุทธรูปขนาดสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม และนำท่านชมภายใน ศาลาฝานกง เชิญท่านไหว้พระขอพร ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม Wuxi Golden Coast Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

อู่ซี - ร้านไข่มุก - ชมวิวทะเลสาบซ่างหู - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - *OPTION : โชว์กายกรรม ERA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กำไล หรือจะเป็นเครื่องสำอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซ่างหู ตั้งอยู่ในเมืองฉางสู มณฑลเจียงซู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบไท่หู หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดของประเทศจีน ด้วยธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบ บวกกับทิวทัศน์ของหุบเขาอวี๋ซาน (虞山) ที่มองเห็นอยู่ไกลๆ ทำให้ซ่างหูกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงวันหยุดของชาวจีน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ 2 สไตล์)

 

นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย

 

นำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตั้งแต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม

 

นำท่านเดินทางสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น

 

จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

OPTION : ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมรายการ กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME ราคาท่านละ 1,000 บาท) 
เป็นการโชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (8 คัน) ไม้กระดกเด็กแนว ฯลฯ

ที่พัก

โรงแรม Shanghai Lin Yin Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ร้านหยก - SHANGHAI VILLAGE – สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

นำท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผ่อนคลายนวดฝ่าเท้า

 

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา

 

แวะชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ Shanghai Village (Yi Ou Lai Outlets) ตั้งอยู่ใจกลางเขตผู่ตงใหม่ติดกับ Shanghai Disney Resort และอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติผู่ตง โดยครอบคลุมพื้นที่ 55,000 ตารางเมตรและประกอบด้วยอาคารรูปพระจันทร์เสี้ยวสามองค์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มีอาคารทรงอาร์ทเดโคจากนิวยอร์ก ปารีส มิลาน เวียนนาและเซี่ยงไฮ้ในช่วงปีค. ศ. 1920 ถนนแต่ละสายในที่นี้ตั้งชื่อตามผู้นำอาร์ตเดโค ปัจจุบัน Ou Lai Shanghai Outlets มีร้านค้าแบรนด์บูติคมากกว่า 100 ร้าน อาทิเช่น Armani Outlet, Asics, Callaway, Calvin Kline, Coach, Clarks, Folli Follie, Kipling, Lacoste, Levis, Michael Kors, New Balance, Patagonia North Face, Timberland และอีกมากมาย มีร้านกาแฟสตาร์บัคส์รวมถึงร้านอาหารอิตาเลียน Mammamia และร้านอาหารจีนต่างๆอีกหลายแห่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

 

สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

23.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA805

02.25+1 น.

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Download program gq1pvg-ca002
Go to top
Copyright 2018 BTHOLIDAY. All rights reserved designed by BTHOLIDAYTOUR.COM